ِCour Num 4: Classification Des Médicaments partie 3

ِCour Num 4: Classification Des Médicaments partie 3

ِCour Num 4: Classification Des Médicaments partie 3PNEUMOLOGIE

أمراض الرئة


 •  ANTIASTHMATIQUES


نسبة إلى ما هو مناسب لمكافحة و تهدئة الربو


الربو وهي حالة تتميز بنوبات من الاختناق وتسبب في تشنج القصبات الهوائية أو انسدادها 


A- BRONCHODILATATEURS

             موسع قصبي

1-Action breve 

Terbutaline : Bricanyl
2-Inhalation

Salbutamol : Ventoline Salbulam Salbutamol  Pirbuterol et Fenoteral+Ipratropin
3-Action prolongée

Formoterol : Foradil
Salméterol : Servent
Terbutaline lp : Bricanyl lp  Talin
Salbutamol : ventoline Cp Salbulam SpAsmanor Cp
4-Anticholinergique

Ipatropium br : Atrovent Susp
Oxitrpiumbr : Tersigel

5-théophyllines

Aminophylline 

6-Thioophylline :

Dilatrane Theostat Tedralan Cp50 100 200 300Lp200
Bamifylline :Trenetadil

7-corticoides Inhalles

Beclomethazone : Biclojet Bicotide
Beconase Clenil  Bicotis
Budésonide : Pulmicor  Miflonil
Fluticosone : Flixotide

8-Voie generale

Betamethasone: Celestene
Prednisone: Cortancyl  Precortyl
Dexamethasone: Dexol  Dexamethasone
Prednisolone: Solupred
Methyl pridnisolone: Solu medrol  Pridnol

9-Associes

Fluticosone+salmeterol: Seretide
Budisonide+formotenol : Symbicort

B-Antiasthmatiques divers

Cramoglycate Lumudal  Cromoglycate
Montelukast(antileucotriene) Singular
Kitotifene Zaditen  Tifen Alerfene Ketofene Totinal Totilam Cp1Sp

 • antitissufs


         مضادات السعال

1-Antitissufs opiaces

Codeine : Néocodeon   Polery euphon Tussicod  

Dextromethorphane : Nortussine  

Pholcodine : Biocalyptol Denoral Dimetane  EncofluideSp

Ethylmorphine / Noscaoine

2-Antitussifs antihistaminiques

Oxamemazine :Toplexil  Oxamemazine   Alimomazine/Prometazine/Pemethexine

3-Antitissufs non histaminiques non opiaces

Clobutinol : Silomat 

Oxeladine : Paxeladine Sp

Pentoxyverine : Pentoxyverine  Sp

Fluidifiants

Acetylcesteine : Exomuc Fluimicil Scht 100 200

Ambroxol :Muxol  Ambolar Touxol  Sp

Carbocysteine : Rhinathiol Carbofluid  Sp

Bromhexine : Bisolvan Bromhexine  Sp

Erdosteine : Mucotec Gel 300


CARDIOLOGIE

أمراض القلب


 • DIURETIQUES


1-DIURETIQUES THIAZEDIQUES

Hydrochlorothiazide: Esidrex 

Chlortalidone: Hygrotan   

Indapamide: Fludex

 Ciclétanine: Tenstatan   

2-DIURETIQUES DE L’ANSE(HYPOKALIEMENTS)

Furosemide: Lasilix   Furosal  Cp20 40 Furosan  Cp500

Bemethanide: Burinex   

3-DIURETIQUES DISTAUX(HYPERKALIEMENTS)

Spironolactone: Aldactone   spironone  Cp75

Amiloride: Modamine  Cp5

4-DIURETIQUES OSMOTIQUES

Mannitol: Mannitol   

5-INHIBITEURS DE L’ANHYDRASE CARBONIQUE

Acetazolamide   Diamox   

ASSOCIATIONS

Altizide+Spironolactone: Aldactazine  Cp15/25

Hydrochlorothiazide+Amiloride Moduretic:  Hydical  Dudrex  Cp50/5

Furosimide+spironolatone: Aldalix   

 • BETABLOQUANTS


Acebutélol Sectral:  Crotolol  Sectramed  CP200 400

BisoProlol: Detentiel   Cp10

Pindolol: Visken   Cp5

Labutolol/betaxolol

Céliprolol/lbetolol

Propanolol: Avlocardyl  Cp40 160Lp

Satolol: Sotalex   Cp80 160

Metoprolol: Lopressor   Intramet  Cp100 200 Lp

Oxprenolol: Trasicor   

Timolol Timacor   

Atenolol: Tenormine  Atenor   Cardol  Normoten   Genolol  Cp 100

 • INH DE L’ENZ DE CONVERSION


Captopril: Capocard  Lopril  Saipril  Cp25 50

Enalapril: Rénitec  Rathiopharme  Prilenap  Cp5 20

Cilazopril: Justor  Cp0.5 1 2.5

Benazepril: Breim   Trandolapril Gopten   

Quinapril: Acuitel  Cp 5 20 Acuilix  (+hct

Fosinopril: Fozitec   

Lisinopril: Prinivil   

Moexipril: Moex   

Perindopril: Coversyl   

Ramipril: Triatec  Ge2.5 5

 • INHIBITEURS CALCIQUES


A-DIHYDROPYRIDINE

Nifedipine: adalate  Adipine  cardipine  coracten   Cp 10 Lp20

Amlodipine: amlor   amlibon  Cp5

Nicardipine: loxen  Cp20 Lp50

Lercanidipine : Zanidip  Cp

B-AUTRES

vérapamil: Isoptine   

Diltiazem: Tildiem  Cp60 Lp300

C-AGONISTES DE L’ANGIOTENSINE II

Losartan: Cozaar Cp50  Hyzaar  Cp50/12.5

Valsartan: tareg  Cp80 160(+HCT) Cotareg  Cp80/12.5

Irbesartan: aprovel  Cp150 300

Candesartan: Atacond Cp4 8

 • CARDIOTONIQUES


Digoxine: Digoxine   Dexoren  Cp0.25

Digitoxine: Digitaline  Cp0.1

 • ANTIANGOUREUX


A-DERIVES NITRES

Trinitrine: Lénitral   

Dinitrate d’Isosorbide: Risordan  Isoket  Isocard  Cp10

Mononitrate d’Isosorbide: Monicor  monosan   

Tetranitrate de Pentaérythrityle: Nitrodex   

B-AUTRES

1-BETABLOQUANTS

Propanolol: Avlocardyl  Cp40 160Lp

2-INHIBITEURS CALCIQUES

Nifedipine: Adalate  Adipine  Coracten   

Nicardipine: Loxen  Cp20 Lp50

Diltiazem: Tildiem  Cp60 Lp300

Virapamil: Isoptine   

Amiodarone: Cordarone  Cp200

Molsidomine: Corvasal  Cp2 4

Nicorandil: Adancor   

Trimétazine: Vastarel   Rématase  Cp20

 • ANTIARYTHMIQUES


A-CLASSE I (STABILISANTS DE MEMBRANE)

1-S/C I A

Disoperamide: Rythmodan Isorythm Gé100

Cibenzoline Quiniline Hydroquinidine

2-s/s classe I B

Lidocaine: Xylocaine Inj1%Perf5%

Phénitoine Mexilithine

3-s/s classe I C

Flécainide propafénome

B-CLASSE II (B-BLOQUANTS)

Acebutelol: Sectral Cardital Crotolol Sectramed Cp200 400

Propanolol: Avlocardyl Cp40 160Lp

Metoprolol: Séloken  

Sotalol: Sotalex Cp80 160

C-CLASSE III (AGISSANT SUR PHASE DE REPOLARISATION)

amiodarone: cordarone Cp200

sotalol: sotalex Cp80 160

D-CLASSE IV INHIBITEURS CALCIQUES

Vérapamil: Isoptine   

Dilthiazem: Tildiem Cp60 Lp300

E-ANTIHYPERTENSEURS

1-D’ACTION CENTRALE

Methyldopa: aldomet  cp250

Clonidine clonidine  cp 0.15

Moxonidine physiotens  cp0.2 0.4

2-VASODILATATEURS

Prazosine/ urapidil/labétolol


HÉMATOLOGIE

علم الدم

هو فرع من فروع الطب يهتم بالدراسة والتشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض المتعلقة بالدم
 • TROUBLE D’HEMOSTASE


A-Antiagregants plaquetaires(Hémostase Iaire)

Acide acetylsalisilique : Aspirine Scht100

Dipyrindamol : Persantine Cp 75

Sulfinpyrazone: prostacycline

Ticlopidine : Ticlid  Cp75

Clopidogrel : Plavix  Cp75

B-Anticoagulants

1-Heparine

Enoxaparine sodique : Levenox Inj

Tinzaparine sodique : Innohept  Inj

Nadroparine calcique : Fraxiparine  Inj

2-Antivitamine kDerivés couraminiques Derives indamedione
Acenocoumarine : Sintrom Cp4

Biscomacetated’ethyl/Tioclomarol/
Fluindione: Phenindione

C -Fibrinolytique

Urokinase/Streptokinase/Ateplase/Anistriptase

 • ANTIANEMIQUESsels de fer Fumarate ferreux Acide folique Folate Vitamine B12

Fumafer Furracur Ferolan Cp66,Sp,poudre


Feredate de na : Ferrostrane  Fumacur Sp


Hedroxine ferrique : Trifer
Zanitra Cp5


Folate+ Solfate ferreux+Ac ascorbique : Tardyferon Cp50


 Cyanocobalamine Cobalamine INJ


 • VASCULOPROTECTEURS


Diosmine: Diovenor  Daflon  Cp500 600 300

Myrtille+Bcarotene: Difrarel Cp100

Biloginko+Heptaminol: Gincor  Ge

Ac ascorbique+Rutine+Tocopherol: Veliten  Cp

Ac ascorbique +Extraits flavanoides: Cyclo3forts Ge150

Trimébutine+Ruscogenine: Proctolog Supo Crem

Hemorect  Crem

Neftazone Benzaquercine Hydrosmine


DERMATOLOGIE

الامراض الجلدية


 • CORTICOIDES PERCUTANES


Betamethasone valerate: Betazon (derazid)Pd

Betamethasone dipropionate:Diprosone Pd Creme

Hydrocortisone:Cortiderme Locoid Creme1%

Desinode:Locapred Creme

Diflucortolone /Difluprednate/Flucinolone

 • ANTIACNEIQUE


Peroxide de benzoyle :Cutacnyl Gel2.5% Eclaran Gel5%

Tritinoine :Retacnyl Creme0.025%

Erythromycine+Tretinnoine : Stieviamycine Gel

Adapaléne :Differine 0.1%Creme GEL

Clindamycine

 • ANTISEPTIQUES EXTERNES


Iode : Betadine Alcool iode  

Derives chlores : Dakin  

Hexamedine : Isomeline Solution Hexaderm Pd1%

Antiseptiques oxydants : Eau oxygene Permenganatek  

Colorants antiseptiques : Eosine Eosine aqueuse

Sulfatede cuivre : Dermocuivre Pd

Chlorhexidine /Ammonium4aire Triclocarban  Mercurobutol Merbromine Aldehydes Alcools

 • ANTIBIOTIQUES TOPIQUES


Mupirocine : Bactroban Pd

Ac fucidique : Fucidine Pd Creme

Bacitracine+neomycine :Baneocin Pd

Chlorotetracycline

 • CICATRISANTS PERCUTANE


Vaseline+Baume de perou : Tulle gras Compresse

Vaseline+Neomycine+polymexine : Antibiotulle  

 • KERATOLYTIQUES


Ac salicylique Vaseline salicylee  Pd1% 5%

Ac salicylique+Betamethasone: Diprosalic Pd

Ac salicylique+Ac lactique: Duofilm Lotion

Ac salicylique+Flumetazone: Flusal Pd

Tritinoine Uree

 • REDUCTEURS


Calcipotiol: Daivonex Pd

Huile de cade: Caditar  

ANTIHERPETIQUES

Aciclovir: Zovirax Clovirax  Créme

 

الدرس الرابع الجزء الرابع و الأخير 13-06-2020


 

تسجيل الحضور لدرس الرابع الجزء الثالث  التسجيل اجباري شكرا 


اضغط هنا من أجل التسجيل 


 

 

 

 
Author Avatar

À PROPOS DE L'AUTEUR

1 Comment

 • Boularas

  Reply
  Posted on Juin 13, 2020 at 19:20

  هل بالإمكان الحصول على شهادة مساعد صيدلي

Add Comments